logo-mobile

Умови Страхового захисту від УНІКА

Умови Страхового захисту від УНІКА під час тренувань для Користувачів сервісу GoFit

Умови вступили в дію 15 листопада 2018 року Покупаючи Абонемент Business або Premium сервісу GoFit (https://gofit.com.ua/subscriptions/) на 30, 90, 180 або 360 днів Користувачі погоджуються з даними «Умовами Страхового захисту від УНІКА під час тренувань для Користувачів сервісу GoFit» (далі – «Умови»).

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

СТРАХОВИК:

Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія “УНІКА”,
р/р № 265041855 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО банку 380805 Україна
Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 70-А, Тел.(044) 225-60-00

СТРАХУВАЛЬНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГОУФIТ",
код ЄДРПОУ 40084992, Адреса: 03150, м.Київ, Голосіївський район, вул. Антоновича, б

ЗАСТРАХОВАНІ ОСОБИ:

Користувачі сервісу GoFit, що купили Абонемент Business або Premium сервісу GoFit на 30, 90, 180 або 360 днів у Страхувальника після дати вступу в дію даних Умов.

СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ВІД УНІКА ПІД ЧАС ТРЕНУВАНЬ:

Добровільне страхування від нещасних випадків Користувачів сервісу GoFit.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ці Умови описують взаємні права та обов’язки Страховика, Страхувальника та Застрахованих осіб щодо користування послугою «Страхового захисту від УНІКА під час тренувань для Користувачів сервісу GoFit».
1.2. Страховик діє відповідно до “Правил добровільного страхування від нещасних випадків” із змінами та доповненнями (надалі – «Правила») та Ліцензії серії АЕ № 293983, виданої Страховику Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 07.08.2014 року.
1.3. Вигодонабувачами Застрахованих за даними Умовами осіб у разі смерті внаслідок нещасного випадку є спадкоємці Застрахованої особи за законом.

2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ.

2.1. Страховими випадками визнаються передбачені Договором наслідки нещасного випадку, який стався у строк та у місці дії цього Договору в часовий проміжок під час тренувань у спортивному клубі з переліку клубів, розміщеному за посиланням https://gofit.com.ua/clubs/ на момент настання випадку, та які підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому законом порядку, а саме:

СТРАХОВІ ВИПАДКИ

Смерть, травматичні ушкодження організму , що сталися внаслідок нещасного випадку
РОЗМІРИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
Смерть - 100% страхової суми.
При травматичних ушкодженнях організму – згідно «Таблиці розмірів страхових виплат (Додаток №1 до Правил)

2.2. Нещасним випадком вважається раптова, випадкова, короткочасна, непередбачувана та незалежна від волі Застрахованої особи (Страхувальника, Вигодонабувача або спадкоємця Застрахованої особи) подія, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я і/або смерть Застрахованої особи, а саме: травматичні пошкодження, поранення, випадкове потрапляння в дихальні шляхи чужорідного тіла, утоплення, ураження блискавкою і/або електричним струмом, опіки, обмороження, укуси тварин, отруйних комах, змій та ін., випадкове отруєння газами, побутовими або промисловими хімічними речовинами.

3. Виключення із страхових випадків І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

3.1. Страховими випадками не визнаються будь-які наслідки нещасного випадку, що стався поза місцем, зазначеним у п.2.2. Договору і строком дії Договору.
3.2. Страховими випадками не визнаються наслідки нещасних випадків, які сталися в результаті або під час:
3.2.1. скоєння працівниками Страхувальником або Застрахованою особою злочину чи іншого протиправного діяння;
3.2.2. скоєння Вигодонабувачем умисного злочину чи іншого протиправного діяння (заподіяння шкоди життю чи здоров’ю Застрахованої особи);
3.2.3. керування Застрахованою особою транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння або передача управління ним особі, яка знаходиться у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп`яніння або не має права керувати даним транспортним засобом;
3.2.4. вживання Застрахованою особою алкоголю, наркотичних, токсичних речовин, прекурсорів, а також отруєння сурогатами алкоголю та перебування на момент настання нещасного випадку у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння;
3.2.5. самогубства, замаху на самогубство Застрахованої особи, за винятком випадків, коли вона була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб. При цьому вказані дії Застрахованої особи визнаються такими тільки на підставі документів компетентних органів, що доводять вчинене;
3.2.6. навмисного наражання Застрахованою особою невиправданому ризику;
3.2.7. навмисного завдання Застрахованою особою собі тілесних пошкоджень;
3.2.8. недотримання та невиконання правил поведінки та/або техніки безпеки в спортивному клубі з переліку клубів, розміщеному за посиланням https://gofit.com.ua/clubs/.
3.3. Сторони звільняються від виконання зобов’язань по Договору при настанні форс-мажорних обставин на строк дії таких обставин - ядерного вибуху, впливу іонізуючого випромінювання та радіоактивного забруднення, громадянської війни, актів узурпації влади, масових громадянських заворушень, страйків, заколотів, актів тероризму, військових дій тощо.
3.4. Страховик звільняється від обов’язку здійснити страхову виплату за Договором по відношенню до тих подій, що мають ознаки страхового випадку, які стались під час або в результаті дії непереборних сил і які мають виключний, неминучий, непередбачуваний характер: стихійних лих (землетрусу, виверження вулкану, повені, урагану, зсуву ґрунту, сходження селевих потоків чи снігових лавин тощо).
3.5. Страховик звільняється від виплати в разі, якщо будь-яка із Застрахованих осіб на момент прийняття на страхування має 1 або 2 групу інвалідності, якщо вік Застраховано

4. СТРАХОВА СУМА.

4.1. Страхова сума на одну Застраховану особу складає:
Для абонементу Business – 25000 (двадцять п’ять тисяч) гривень 00 копійок.
Для абонементу Premium – 50000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок.

5. СТРОК І МІСЦЕ ДІЇ УМОВ.

5.1. Умови діють протягом:
для Абонементів сервісу GoFit на «30 днів» – 30 днів
для Абонементів сервісу GoFit на «90 днів» – 90 днів
для Абонементів сервісу GoFit на «180 днів» – 180 днів
для Абонементів сервісу GoFit на «360 днів» – 360 днів
5.2. Умови набираєть чинності з першого робочого дня, наступного за датою покупки та активації Застрахованою особою Абонементу Business або Premium сервісу GoFit на 30, 90, 180 або 360 днів та за умови пересилки Страхувальником Страховику списку з даними про Застрахованих осіб.
5.3. В разі «заморозки» Абонементу Користувачем строк дії Умови не подовжується.
5.4. Місцем дії Умов є спортивні клубу, спортивні центри або фітнес-центри, що зазначені на Сайті https://gofit.com.ua/clubs/ , упродовж терміну дії відповідного Абонементу GoFit

6. Права та обов'язки сторін.

6.1. Страхувальник зобов`язаний:
6.1.1. ознайомити Застрахованих осіб (в особі їх Законних представників) з Умовами страхування, розмістивши такі умови на своєму Сайті;
6.1.2. при настанні страхового випадку своєчасно надати Страховику документи (протоколи, акти, пояснення тощо), необхідні для встановлення причин і обставин настання страхового випадку.
6.2. Страхувальник має право:
6.2.1. Упродовж строку дії Умов вносити зміни у Список Застрахованих осіб.
6.3. Страховик зобов'язаний:
6.3.1. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати;
6.2.2. при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у передбачений Умовами строк.
6.4. Страховик має право:
6.4.1. запитувати у Страхувальника та Застрахованих осіб будь-яку інформацію, що має відношення до Умов;
6.4.2. перевіряти надану Страхувальником та Застрахованими особами інформацію і документи;
6.4.3. відстрочити прийняття рішення про здійснення або відмову у здійсненні страхової виплати при необхідності з`ясування обставин страхового випадку згідно пункту 7.6. Умов;
6.4.4. самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового випадку, звертатись із запитами до компетентних органів за документами, необхідними для прийняття рішення про страхову виплату, якщо документів, наданих Застрахованою особою (Страхувальником, її Законним представником) недостатньо;
6.4.5. проводити незалежну експертизу обставин страхового випадку;
6.4.6. при необхідності здійснювати додаткове медичне обстеження Застрахованих осіб, залучаючи до цього необхідних спеціалістів, або вимагати від Застрахованих осіб пройти таке обстеження;
6.4.7. відмовити у здійсненні страхової виплати;
6.5. Застрахована особа має право:
6.5.1. на одержання суми страхової виплати.
6.5.2. на відмову від Страхового захисту шляхом написання відповідного листа в день покупки Абонементу на адресу info@gofit.com.ua . Вартість Абонементу при цьому не змінюється.
6.6. Застрахована особа зобов’язана:
6.6.1. надати лікарю-експерту Страховика можливість проведення додаткового медичного огляду у разі виникнення у Страховика сумнівів щодо стану здоров'я Застрахованої особи;
6.6.2. негайно, не пізніше 3 (трьох) діб, повідомити Страховика про настання нещасного випадку і його наслідки.

7. Порядок і умови здійснення страхової виплати.

7.1. При настанні страхового випадку Страховик здійснює страхову виплату:
7.1.1. Застрахованій особі (в особі її Законного представника) у разі травматичних ушкоджень організму Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку незалежно від ступеню непрацездатності Застрахованої особи згідно «Таблиці розмірів страхових виплат» (Додаток № 1 до Правил страхування).
7.1.2. Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи за законом - 100 відсотків страхової суми у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.
7.2. Для одержання суми страхової виплати у випадку смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку Вигодонабувач (спадкоємець) Застрахованої особи надає Страховику такі документи:
• заяву про страхову виплату із зазначенням способу отримання суми страхової виплати, поштової адреси і/або банківських реквізитів;
• нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть Застрахованої особи;
• акт (копію акту) про нещасний випадок, завірений оригінальною печаткою закладу, який склав акт: форми НТ, затвердженої Постановою КМУ № 270 від 22.03.2001р., з урахуванням попередніх змін, та змін від 19 вересня 2012 року № 868;
• документ медичного закладу і/або судово-медичної експертизи, який підтверджує, що смерть Застрахованої особи сталася внаслідок нещасного випадку;
• свідоцтво про право на спадщину спадкоємця Застрахованої особи;
• документи, що посвідчують Вигодонабувача (спадкоємця за законом) Застрахованої особи: копію паспорту (1-ої, 2-ої 11-ої сторінок);
• копію довідки про присвоєння Вигодонабувачу (спадкоємцю за законом) Застрахованої особи податкового індивідуального номеру.
7.3. Для одержання суми страхової виплати у разі травматичних ушкоджень організму Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку незалежно від ступеню непрацездатності Страховику надаються такі документи:
• заява про страхову виплату із зазначенням способу отримання суми страхової виплати, поштової адреси і/або банківських реквізитів;
• оригінали або завірені печаткою лікувальної установи копії медичної картки амбулаторного хворого і/або виписки із історії хвороби Застрахованої особи, які містять повний діагноз, відомості про лікувальний процес, прізвища, ініціали членів ЛКК (якщо лист непрацездатності продовжувався на великий термін), прізвище, ініціали, печатку лікаря, який підготував виписку;
• акт (копію акту) про нещасний випадок, завірений оригінальною печаткою закладу, який склав актформи НТ, затвердженої Постановою КМУ № 270 від 22.03.2001р., з урахуванням попередніх змін, та змін від 19 вересня 2012 року № 868;
• документи, що посвідчують Застраховану особу: копію паспорту (1-ої, 2-ої 11-ої сторінок) або свідоцтва про народження;
• копія довідки про присвоєння Застрахованій особі податкового індивідуального номеру.
7.4. У разі потреби Страховик може вимагати від Страхувальника, Застрахованої особи (її Вигодонабувача або спадкоємця, її Законного представника) інші документи про обставини і причини страхового випадку (протокол про нещасний випадок, висновки правоохоронних органів тощо) або надання яких передбачено законодавством України про фінансовий моніторинг. У передбачених законом випадках та за запитом Страховика зазначені особи зобов’язані протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання запиту надати документи, передбачені законодавством України про фінансовий моніторинг. У випадку порушення строку надання зазначених документів строки здійснення страхової виплати подовжуються на відповідну кількість днів прострочення надання документів
7.5. Рішення про здійснення страхової виплати приймається Страховиком протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати отримання всіх необхідних документів, передбачених Договором.
7.6. У разі, якщо виникає необхідність додатково з'ясувати або розслідувати обставини і причини випадку, заявленого як страховий, Страховик може подовжити строк прийняття рішення про страхову виплату на термін до 30 (тридцяти) робочих днів, письмово повідомивши про таке рішення Застраховану особу (її спадкоємця, Вигодонабувача, Законного представника) із обґрунтуванням причин.
7.7. Страхова виплата в межах одного страхового випадку здійснюється Страховиком за остаточними наслідками нещасного випадку.
7.7.1. У разі смерті Застрахованої особи Страховик сплачує Вигодонабувачу (спадкоємцю Застрахованої особи) різницю між страховою сумою за Договором і сумою всіх страхових виплат, здійснених упродовж Строку дії Договору.
7.8. У разі настання страхового випадку у період від дня початку дії Договору стосовно Застрахованої особи до граничного дня сплати страхового платежу за звітний період, в якому Застрахована особа прийнята на страхування, згідно п.4.2. Договору, страхова виплата здійснюється після сплати в повному розмірі страхового платежу за таку Застраховану особу за весь період дії програми згідно умов, зазначених в Додатку №1 або страхова виплата здійснюється на умовах Договору та зменшується на розмір страхового платежу за весь період дії програми по відношенню до Застрахованої особи, з якою відбувся страховий випадок.
7.9. Страхова виплата здійснюється Страховиком протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (оформлення страхового акту) способом, зазначеним її одержувачем у заяві на виплату - шляхом безготівкового переказу на особистий рахунок, готівкою через касу Страховика, поштовим переказом на адресу її одержувача тощо.
7.9. Факт здійснення Страховиком страхової виплати підтверджується касовим ордером або платіжним дорученням.

8. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ.

8.1. Причинами відмови у страховій виплаті є:
8.1.1. навмисні дії Страхувальника або Застрахованої особи, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або Застрахованої особи встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
8.1.2. подання Страхувальником, Застрахованою особою свідомо неправдивих відомостей про Застраховану особу або про факт і обставини настання страхового випадку;
8.1.3. несвоєчасне повідомлення Страхувальником, Застрахованою особою, її Законним представником про настання страхового випадку без поважних на це причин,
8.1.4. створення Страховику перешкод у визначенні обставин, характеру страхового випадку;
8.1.5. невиконання Страхувальником, Застрахованою особою, її Законним представником зобов’язань, передбачених цими Умовами;
8.1.6. інші випадки, передбачені законом.
8.2. Рішення про відмову у здійсненні страхової виплати приймається Страховиком протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання усіх необхідних документів і повідомляється Страхувальнику, Застрахованій особі (Вигодонабувачу, спадкоємцю Застрахованої особи) письмово з обґрунтуванням причин відмови у термін не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття Страховиком рішення про відмову.

9. порядок зміни і припинення дії УМОВ.

9.1. Дія Умов припиняється та втрачає чинність за згодою Страховика і Страхувальника, а також у разі:
9.1.1. закінчення строку дії Договору між Страховиком та Страхувальником або між Страхувальником та Застрахованими особами;
9.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
9.1.3. несплати Страхувальником чергової частини страхового платежу Страховику за Застрахованих осіб у встановлений між ними Договором строк.
9.1.4. невиконання Страхувальником чи Застрахованими особами зобов'язань, передбачених Умовами;
9.1.5. ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23, 24 Закону України «Про страхування»;
9.1.6. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
9.1.7. прийняття судового рішення про визнання Умов недійсними;
9.1.8. в інших випадках, передбачених законодавством України.
9.4. По відношенню до окремої Застрахованої особи, зазначеної у Списках, що передаються Страхувальником Страховику, дія Умов припиняється та втрачає чинність за згодою Страховика і Страхувальника, а також у разі:
9.4.1. виконання Страховиком зобов’язань за Умовами по відношенню до цієї Застрахованої особи у повному обсязі;
9.4.2. смерті Застрахованої особи;
9.4.3. невиконання Застрахованою особою зобов'язань, передбачених Умовами.

10. Відповідальність стор

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання Умов відповідно до чинного законодавства Україн

11. Інші умови.


11.1. У вирішенні всіх питань, не врегульованих Умовами, сторони керуються Правилами, законодавством України. У випадку виникнення суперечностей з приводу тлумачення або трактування окремих положень, зазначених у Правилах та Умовах, пріоритет у застосуванні мають Умови.
11.2. Будь-які спори між Страхувальником, Страховиком, Застрахованими особами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – в установленому законодавством порядку.
11.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі - Закон), Застраховані особи покупаючи Абонемент Business або Premium сервісу GoFit (https://gofit.com.ua/subscriptions/) на 30, 90, 180 або 360 днів погоджуються з даними Умовами та надають Страхувальнику та Страховику свою повну необмежену строком згоду на обробку їх персональних даних* будь-яким способом, передбаченим Законом, занесення їх до баз персональних даних Страховика, передачу та/або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди представника Страхувальника.
Обробка персональних даних здійснюється Страховиком з метою належного виконання умов цих Умов, розслідування, реалізації права вимоги Страховика до винної особи та провадження страхової діяльності відповідно до чинного законодавства України.
Представники Страхувальника та Застраховані особи також надають свою згоду на пропонування їм послуг Страховика, в тому числі шляхом здійснення з ним прямих контактів та відправлення їм повідомлень будь-якими засобами зв’язку.
Представники Страхувальника та Застраховані особи повідомлені про їх права згідно Закону та про включення їх персональних даних до баз персональних даних Страховика.
* У розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо представника Страхувальника та Застраховану особу, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім’я, ім’я по-батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер, професія, а також інші відомості, надані при покупці та активації Абонементу та виконанні цих Умов.

Якщо у Вас виникли будь-які запитання щодо цих Умов, звертайтеся за e-mail адресою: hello@gofit.com.ua